Regulamin

Start / Regulamin

Informacje o ochronie danych osobowych – BERNAS ENGINEEERING Sp. z o.o

 W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).   Informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:  
 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:
  Informuję iż, administratorem Pani/Pana danych osobowych jest-  Firma BERNAS ENGINEERING Sp. z o.o w miejscowości Gostyń, 43-176 ul. Pszczyńska 429 B NIP: 635 186 04 06, REGON 521018152   Kontakt do inspektora ochrony danych odbywa się poprzez:
 • Adres e-mail: m.wygrabek@bernas-eng.pl
 • Adres korespondencyjny: BERNAS ENGINEERING Sp. z o.o , ul. Pszczyńska 429 B, 43-176 Gostyń
 • Tel: 534706948
 1. CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
 
 1. Odpowiedź na zapytania związane z asortymentem towarowym oferowanym przez firmę
 2. Realizacja zamówień, obsługa reklamacji
 3. Współpraca podczas sprzedaży towarów i usług
 4. Kontakt z klientem oraz dostawcami usług
 5. Wystawianie faktur VAT oraz innych dokumentów jak również prowadzenie dokumentacji biura księgowego w tym użytkowanie systemu faktury elektronicznej w zakresie wskazanych danych w wniosku o udostępnienie faktur w formie elektronicznej na podstawie porozumienia o udostępnienie faktur w formie elektronicznej.
 6. Realizacja obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze wynikających m.in. z przepisów prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości,
 7. Marketing bezpośredni własnych produktów i usług lub utrzymywania relacji biznesowych pomiędzy Klientem i firmą w ramach prowadzonej działalności.
 
 1. KATEGORIA PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH:
  W wyniku prowadzonej działalności Administrator przetwarza następujące dane osobowe od osób fizycznych będących:  
 1. Klientami firmy
 2. Potencjalnymi klientami firmy
 3. Pracownikami, wspólnikami, zleceniobiorcą lub przedstawicielem i dostawcą poszczególnych usług
  W przypadku przetwarzania danych osobowych od osób fizycznych w celu zawarcia umowy lub realizacji zlecenia Administrator przetwarza informację tj:   Nazwa firmy, imię i nazwisko Klienta, adresy dostaw towarów wskazanych przez Klienta, numer NIP, numer rachunku bankowego, podpis Klienta lub osoby przez niego upoważnionej na dokumentach wymagających podpisu, adres e-mail podany do korespondencji, numer telefonu kontaktowego, historię przesyłania zapytania ofertowe i zapytania o produkty.  
 • W przypadku przetwarzania danych osobowych Osób kontaktowych Administrator przetwarza informację:
Nazwa firmy, imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, zajmowane stanowisko, posiadane uprawnienia wskazane przez Klienta,  historię komunikacji z Osobą kontaktową.   Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym lub prawnym, jednak ich brak uniemożliwi wykonanie określonych działań ze strony Administratora zmierzających do zawarcia umowy lub innych usług, które są świadczone przez Administratora.   W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi również w celach marketingowych jest dobrowolne.  
 1. INFORMACJA O ŹRÓDLE DANYCH:
  Dane osobowe Klienta i Osób kontaktowych Administrator pozyskuje w głównej mierze bezpośrednio od osoby zainteresowanej, która podaje swoje podstawowe dane podczas kontaktu z pracownikami lub przedstawicielami handlowymi Administratora. Informacja taka może być dostarczona do administratora:
 • na piśmie poprzez wysłanie korespondencji pocztowej na adres Administratora,
 • wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu nawiązania kontaktów biznesowych
 • zapytań o produkty z prośbą o udzielenie odpowiedzi zwrotnej
 • telefonicznie, kontaktując się z pracownikami Administratora.
Administrator może pozyskiwać dane z informacji ogólnie dostępnych, takich jak Krajowy Rejestr Sądowy lub odpowiedni z bazy CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), GUS (Główny Urząd Statystyczny), firmowych stron internetowych, w zakresach danych publikowanych w sposób jawny.    
 1. ODBIORCY DANYCH:
Administrator udostępnia dane następującym podmiotom, które wspomagają działalność prowadzoną przez administratora:  
 • pracownicy firmy
 • firmy transportowe oraz spedycyjne
 • dostawcy towarów w tym dostawcy usług kurierskich
 • firmy świadczące usługi księgowe dla Administratora w zakresie realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych
 • w zakresie minimalnym w jakim jest to konieczne dla celów wykonywania prac serwisowych
 • firmy prowadzającej dla Administratora usługi zarządzania kopiami zapasowymi użytkowanych systemów informatycznych oraz innym podmiotom współpracującym z Administratorem.
   
 1. PROFILOWANIE:
  Dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Ochrona informacji związanych z danymi Klientów oraz Osób kontaktowych jest dla Administratora zadaniem priorytetowym    
 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH:
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora ; realizacji zawartych umów oraz celów marketingowych a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy  powszechnie obowiązującego prawa  lub do odwołania zgody.    
 1. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ FIRMĘ BERNAS ENGINEERING Sp.z o.o :
    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
 2. Prawo do przenoszenia danych,
 3. Prawo wniesienia sprzeciwu.
 4. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);
            POLITYKA PLIKÓW „COOKIES” Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez firmę BERNAS ENGINEERING SP. z o.o  poprzez stronę internetową- Bernas Engineering. 1. INFORMACJE OGÓLNE: Zgodnie z nowelizacją Prawa telekomunikacyjnego (art. 173) informujemy, że na naszych stronach wykorzystywane są pliki „cookies”, dzięki którym możliwe jest świadczenie wysokiej jakości usług informatycznych dotyczących naszych stron WWW. Pliki te wykorzystywane są w celu usprawnienia działania strony. Nie służą do przechowywania danych zewnętrznych (dotyczące innych stron, czy aplikacji), są one bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na urządzenie końcowe. Strona Bernas Engineering korzysta z plików „cookies” w celach określonych w poniższej polityce. Można określić warunki przechowywania lub dostępu do „cookie” w Twojej przeglądarce internetowej. Korzystanie ze strony Const-Pro Grupy Inżynierskiej bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na używanie plików „cookie”.